Dernek Tüzüğümüz

TİREBOLU DÜZKÖY KÖYÜ KÜLTÜR, YARDIMLAŞMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1- Derneğin Adı “Tirebolu Düzköy Köyü Kültür, Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği’dir.

Derneğin merkezi Tirebolu Düzköy Köyüdür.

1.1- Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Madde2- Tirebolu ilçesine bağlı Düz köylüleri arasında sosyal,kültürel,ekonomik yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak.

Köyün kalkındırılması ve güzelleştirilmesi için çalışmalar yapmak.Köyde köye ait taşınır taşınmaz olan mal ve arazilerin Köy muhtarı ve ihtiyar heyetiyle birlikte köy yararına kullanımını sağlamak ve korumak.

Köy camilerinin bakım,onarım ve her türlü ihtiyacını karşılamak üzere çalışma yapmak.

Köyün deniz sahilinin korunmasını ve deniz sahilinden köylülerin yararlanmasını sağlamak.

Balıkçılığı geliştirmek, balıkçılık yapan köylülerimizi bilgilendirmek balıkçı teknelerine barınak yeri sağlamak.

Turizmi geliştirmek,turizm amaçlı tesisler açmak,açılmasına katkı sağlamak.

İlçemize eğitim için gelen öğrencilere yurt ve kalacak yer temin etmek.

Köylüleri tarım konusunda,özellikle fındık konusunda ilgili kurumlarla birlikte seminerler,eğitimler ve bilgilendirmeler yapmak.

Ürettiği ürünün iiç ve dış piyasada tanıtım ve satışını yapmalarına yardımcı olmak.Yöresel ürün için Pazar yeri kurmak.

Halkın güvenliğini tehlikeye sokabilcek ve çevreye kötü etkisi olduğunu düşündüğü ve tespit ettiği durumlarda kamu yararını gözetmek,ilgili makamlarla irtibata geçmek. Köylülerimiz arasında manevi bağları geliştirmek,yaşatmak,sürdürmek.

Dernek faaliyetlerini duyurmak ve üyelerini çağımızın gelişmelerinden haberdar etmek. Bilgilendirmek için dergi ve gazete, internet sayfası oluşturma ve çıkarmak.

Amaçlarını gerçekleştirmek için yurt genelinde mahalli,mülki ve merkezi idare ile görüşmek,sorunları iletlemke,çözüm önerileri sunmak ve aramak. Zararlı tarım ilaçları ile mücadele yaban hayvanlarının bilinçsiz avlanması mücadele etmek.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

2.1- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırma yapmak

2.2- Kurs,seminer,konfrans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek

2.3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi,belge,döküman ve yayınları temin etmek,dökümantasyın merkezi oluşturmak,çalışmalarını duyurmak için amaçlarını doğrultusunda gazete,dergi,kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

2.4- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci,demirbaş ve kırtasiye malzemeleri temin etmek.

2.5- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden yurt dışından bağış kabul etmek.

2.6- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirlerini temin etmek amacıyla iktisadi,ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,Projeler hazırlamak.

2.7- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için lokal açmak,sosyal ve kültürel tesisler kurmak.

2.8- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar,konser,balo,tiyatro,serg,,spor,gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. Düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmasını sağlamak.

2.9- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır taşınmaz mal satın almak,satmak,kiralamak kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

2.10- Dernek Amacını gerçekleştirmesi için gerek görülmesi durumunda,federasyon kurmak veya Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda mevcut yönetim kurulu kararı ile kurulan federasyona katılmak kuruculuğunda da yer almak.

2.11- Uluslararası faaliyette bulunamak,yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak.

2.12- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden,işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,

2.13- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere,kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

2.14- Dernek üyelerinin yiyecek,giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı sandık kurmak,

2.15- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

2.16- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,diğer derneklerle veya vakıf,sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

2.17- Derneğin Faaliyet Alanı Dernek: Köylerimizin okul,cami,yol,su,köprü,mezarlıklar,muhtarlık binası,misafirhane,köy halkına geleneksel eşylarını teşhiri amaçlı sergi toplantı şenlikler düzenlemek

Ve buna benzer Köylerimizin ortak kullanım amacı taşıyan tüm varlıkları için ilgili resmi kurumlardan projelendirilerek yapılması konusunda maddi her türlü yardım talebimde bulunur ve yapılması konusunda takip eder.

Eğitime destek amacı ile okula ve ihtiyaç sahibi öğrencilere her türlü yardımı yapar.

Köylerimiz ve yöremizde yaşanabilcek bir doğal afet ve benzeri durumlarda zarar görenlere maddi ve manevi destek yapar.

Köylerimizin tarih ve kültürünü yaşatmak gelecek nesillere aktarmak ve korunması için çalışmalara yapar.

Madde3- Üye Olma Hakkı ve Üye işlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan Düzköy köyü nüfusuna kayıtlı olmadığı halde köyde ticari faaliyet gösteren,tarım arazisi olan kişiler asil üye olabilir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak ya da üye formu doldurarak yapılacak üyelik başvurusu,dernek yönetim kurulunca en fazla otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla ya da SMS yolu ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye,bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri,derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilir.

Üyelikten çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla,dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda yönetim kurulunda değerlendirilerek nihai karara bağlanır,durum üyeye bildirilir. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

5.1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunamk,

5.2- Yazılı ve sözlü ikazlara rağmen üyelik aidatını 1(bir) yıl içinde ödememek,

5.3- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak

5.4- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

5.5- Yüz kızartıcı bir suç işlemek ve bu suçtan cezai hüküm giymek

5.6- Derneğin faaliyetlerine kasten muhalefet,asılsız suçlama ve beyanlarda bulunmak.

5.7- Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığından hak edemez.

5.8- Üyelikten çıkarılan ,kişilerin Genel itiraz hakkı vardır. Genel kurulun verdiği karar kesin karardır.

Madde 6- Dernek Organları

Derneğin organları

6.1- Genel kurul

6.2- Yönetim kurulu

6.3- Denetim kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli,Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7- Genel kurul;

7.1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan ,

7.2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte üçünün yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağan üstü toplanır.

7.3- Olağan genel kurul,2 (iki) yılda bir Haziran ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

7.4- Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa;üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi,üç üyeyi genel kurulu toplantıy çağırmakla görevlendirilir.

7.5- Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genek kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az 15(onbeş) gün önceden,günü saatş yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya web sayfasında, Facebook sayfasında,Whatsapp mesaj grubunda ve sms ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az ,altmış günden fazla olamaz.

7.6- Toplantı,çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa,bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle,ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

7.7- Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

7.8- Toplantı Usulü:Genel kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunlupunun,tüzük değişikliği ve derneğin feshş hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır;çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kuralları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri,yönerim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler,yönerim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra,toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve haziran listesindeki isimkerinin karşılarını imzalamarı zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda,yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür.Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkıı vardır;üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsiile görevlendirceği kişi oy kullanır.

 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yenş seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- Genel kurulda aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile konulardaki kararlar ise açık olarak oylanırç gizli oylar, toplanrı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların bveya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi bir kaba atılmaso ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararlaro,toplantıya katılan üyelerin salkt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki,tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları,ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Madde 9- Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 10- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

10.1- Dernek zorunlu organlarının seçilmesi ve medeni kanunun 98.maddesi gereği yeter sayıda federasyon (Üst kurul) delegelerinin seçilmesi

10.2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

10.3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

10.4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

10.5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

10.6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetiö kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

10.7- Dernek için gereklşi olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcur taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

10.8- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

10.9- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisiolmayan başkan ve üylerine verilecek ücret ile her türlü ödenek,yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10.10- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,delege ataması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

10.11- Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube il ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

10.12- Derneğin ulular arası faaliyette bulunması,yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10.13- Derneğin fesih edilmesi

10.14- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

10.15- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

10.16- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yönetim Kurulunun Teşkili,Görev ve Yetkileri

Madde 11- Yönetim kurulu:Yönetim kurulu 7(yedi) asıl 7(yedek) üye olarak genel kurulca seçilir.

Ancak derneğin aleyhinde faaliyette bulunan derneği zarara uğratanlar üyeliten ihraç edilip te daha sonra üye olsalar bile ve bu tutumları derneğin karar defterinde kayıtlı olanlar derneğin yönetim kurullarına seçilemezler

11.1- Yönetim kurulu,seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölümü yaparak Başkan,Başkan vekili,Başkan yardımcısı,sekreter,sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu ,tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zamna toplantıya çağırabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

11.2- Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya vaşka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

11.3- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri: Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçünçü kişiye yetki vermek.

11.4- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

11.5- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.

11.6- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak,derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak,bina veya tesis inşa ettirmek,kira sözleşmesi yapmak,dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

11.7- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

11.8- Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,

11.9- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

11.10- Genel kurulda alınan kararları uygulamak

11.11- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabu tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,toplandığında genel kurula sunmak,

11.12- Bütçenin uygulanması sağlamak

11.13- Derneğe üye alınmasını veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek

11.14- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilince her çeşit kararı almak ve uygulamak

11.15- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Madde 12-Denetim Kurulunun Teşkili,Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu 3(üç)asıl ve 3(üç)yedek üye olarak kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kuruldan aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

12.1- Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:Denetim kurulu;derneğin tüzüğünde gösterilen amaç veya amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,defter,hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygunolarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu,gerektiğinde gemel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 13-Derneğin gelir kaynakları

13.1- Üye aidatı üyelerden aylık olarak alınan 10 TL,yıllık 120 TL aidat alınır.Bu miktarları arttırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

13.3- Lokal gelirleri:Dernek gelir sağlamak amacı ile dernek adına lokal işletebilir.

13.4- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

13.5- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı,gezi ve eğlence,temsil,konser,spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

13.6- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

13.7- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanack bağış ve yardımlar,

13.8- Derneğin,amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar

13.9- Diğer gelirler

 

Madde14- Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Deflerler

14.1- Defter tutma esasları;Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak,yıllık brüt gelirin Dernekler yönetmeliği,31. Maadesinde belirtilen maddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse,takip eden yıldan itibaren işletme hesabu esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

14.2- Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda,bu ticari işletme için,ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

14.3- Kayıt usulü:Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmenliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

14.4- Tutulacak Defterler

Dernekte,aşağıda yazılı defter tutulur.

a) İşletme hesabu esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

14.5- Karar Defteri:Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların alt toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

14.6- Üye kayıt Defteri:Gelen ve giden evraklar,tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

14.7- Evrak Kayıt Defteri:Gelen ve giden evraklar,tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

14.8- Demirbaş Defteri:Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

14.9- İşletme Hesabu Defteri:Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir

14.10- Alındı Belgesi Kayıt Defteri:Alındı belgelerinin seri ve sıra numarları,bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı,soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1-(a)bendinin 1,2,3 ve 6. A bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

14.11- Yevmiye Defteri,Büyük Defter ve Envanter Defteri:Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğileri esaslarına göre yapılır.

14.12- Defterlerin Tasdiki:Dernekte tutulması zorunlı olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin kullanılcağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

14.13- Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabu esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarınD (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen)”İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumundan ise,yılsonlarında (31 Aralık) Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 15- Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

15.1- Gelir ve gide belgeleri;Dernek gelirleri (Dernekler Yönetmeliği EK 17’de örneği bulunan)”Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılıpı ile tahsişli halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura,perakende satış fişi,serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin,Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası,bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için (Dernekler Yönetmeliği EK 13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

15.2- Dernek tarafından kişi,kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14!te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

15.3- Alındı Belgeleri:Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanıcak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösteriler biçim ve ebatta)yönetim kurulu kararıyla,matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü,matbaadan teslim alınması,deftere kaydedilmesi,eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

15.4- Yetki Belgesi

      Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç,dernek asına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler,yetki süreside belirtilmek suretiyle,yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açıkkimliği,imzası ve fotoğraflarına ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek,dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.Yönetim asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim oıkurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adını yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması,ölümü,işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kurulunca bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca,gelir toplama yetkisi yönetim kararı ile her zaman iptal edilebilir.

15.5- Gelir ve Gider Belgelerinin Sakalama Süresi

Defterler hariç olmak üzere,dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri,harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere,kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 16- Beyanname Verilmesi

Derneğin,bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Madde 16-Bildirim Yükümlülüğü:Mülki amirliğe yapılacak birimler

16.1- Genel Kurul Sonuç Bildirimi:Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde,yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’de sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetiö kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel kurul sonuç bildirimine;

16.2- Divan başkanı,başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

16.3- Tüzük dedğişikliği yapılmışsa,tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

16.4- taşınmazların Bildirilmesi:Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirir.

16.14- Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından,yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği Ek-4’de belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna,yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu karar örneği varsa bu konuda düzenlenen protokol,sözleşme ve benzeri belgeler ile yardım aktarıldığı hesaba ilişkin dekont,ekstra ve benzeri belgenin bir örneği eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

16.15- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin (Dernekler Yönetmeliği Ek-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ine eklenerek,protokol tarihini izleyen bir ay içince dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

16.15- Değişikliklerin Bildirilmesi:Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği Ek-24’de belirtilen)”Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği Ek-25’de belirtilen)”Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirim” doldurmak suretiyle değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirir.

Madde 17- Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul,kurul yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabilceği gibi,bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul,yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olmqsı, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu,gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 18- Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 19- Temsilcilik Açma

Dernek,gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi,yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirir. Temsilcilik,dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Madde 20- Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirilceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunlupun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetşm ve denetim kurulları üye tam sayısısnın iki katından az olamaz

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 21- Feshi ve mal varlığının tasfiye şekli

Genel kurul,her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusudur görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantısa çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunlupu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı açık olarak yapılır.

21.1- Tasfiye İşlemleri: Genel kurulca fesih kararı verildiğinde,derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfşye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Tirebolu Düzköy Köyü Kültür,Yardımlaşma ve Kaldırma Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu,mevzuata uygun olarak derneğin para,mal ve haklasının tesfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul,önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler,alındı belgeleri,harcama belgeleri,tapu ve banka kayıtları ile diğer belgeleriniin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda,devredilecek yer belirlenmemişse derneğin tüm para ve mal varlığı Düz Köy Muhtarlığına devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tesfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri,mülkü idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin par,mal,ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içiinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev,bir yönetim üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 22- Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarca dernekler kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara affen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 23- Derneğin kurucuları ve Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri

İSMAİL YILMAZ (Kurucu Genel Başkanı)

SEVGİ YILMAZ  (Başkan Vekili)

SEFA YILMAZ   (Sekreter)

UĞUR YILMAZ   (Muhasıp Üye)

SABRİ YILMAZ  (Başkan Yardımcısı)

ÖMER YILMAZ   (Üye)

KAMİL YILMAZ  (Üye)

SAFFET YILMAZ  (Üye)

HAKKI YILMAZ   (Üye)

 

Bu Tüzük 23 (yirmi üç) maddeden ibarettir.

 

 

 

Düzköy Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

Düzköy Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

Düzköy Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

Düzköy Köyü Tirebolu/Giresun
28500 Tirebolu / giresun

Google Play Store - İndir
Apple App Store - İndir
Dernek Yazılımı: VAV Prodüksiyon © Tüm Hakları Saklıdır.